• Hokhiar Shai
  • Home » , » Pashto Drama & Tele Film Actress Salma Shah Photo

    Pashto Drama & Tele Film Actress Salma Shah Photo

    Saturday, July 20, 2013 | 3:29 AM