• Hokhiar Shai
  • Home » , » Pashto Singer Fayaz Khan Kheshgi Interview

    Pashto Singer Fayaz Khan Kheshgi Interview

    Friday, August 23, 2013 | 1:00 AM


    Pashto Singer Fayaz Khan Kheshgi Interview
    Interviewer: Rokhan Yousafzai